Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Тусгай зөвшөөрлийн алба

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн Тусгай зөвшөөрлийн алба нь "Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай" хуулийн 3 дугаар зүйлийн 10 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

  • Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хуулийн этгээдэд олгох, сунгах, хүчингүй болгох
  • Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, хэрэгжилтийн хянах
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэрлэх
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь өөрчлөн зохион байгуулагдах, тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, бусад эд хөрөнгийг шинэчлэх, эд хөрөнгөө барьцаалах нь тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагаанд нөлөөлөхөөр бол тухайн өөрчлөлтийг зөвшөөрөх эсэхийг шийдвэрлэх
  • Тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагаа, хүний нөөц, техник технологи, эдийн засгийн үзүүлэлтийн талаар мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох,тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс холбогдох мэдээллийг гаргуулах, нэгтгэх
  • Аж ахуйн харилцааны дүрэм батлах
  • Техникийн нөхцөл олгох журам батлах
  • Тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой өргөдлийн маягт, нөхцөл шаардлага боловсруулах, Зохицуулах зөвлөлөөр батлуулж, мөрдүүлэх
  • Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудыг илрүүлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангах
  • Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, ЦАХИМ ХАЯГ

 

Албан тушаал

Овог нэр

Цахим хаяг

Утас

1

Зохицуулах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд Тусгай зөвшөөрлийн албаны дарга

 Г.Нарантуяа

 narantuya@wsrc.mn

7014-7448

2

Ахлах мэргэжилтэн

Е.Нямсүрэн

nyamsuren@wsrc.mn

7014-7448

3

Мэргэжилтэн

Ш.Энхжаргал

enkhjargal@wsrc.mn

7014-7448

4

Мэргэжилтэн

Ц.Оргил

orgil@wsrc.mn

7014-7448

5

Мэргэжилтэн

С.Буянхишиг

buyankhishig@wsrc.mn

7014-7448