Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Үнэ тарифын алба

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн Үнэ тарифын алба нь “Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай” хуулийн 3 дугаар бүлгийн 10 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

  • Монгол улсын усны үйлчилгээний тарифын тогтолцоог шинэчлэн, үнэ тарифын талаар баримтлах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
  • Усны үйлчилгээний үнэ тариф тооцох аргачлал боловсруулах, батлуулах;
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагааны шаардагдах зардал(БОш) болон үйлчилгээний тарифыг хянах, судалгаа тооцоог Зохицуулах зөвлөлийн хуралд танилцуулж  батлуулах;
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тайлан мэдээг нэгтгэн дүгнэх, судалгаа хийх;
  • Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүү-эдийн засгийн материалыг хянах, дүгнэлт гаргах, Зохицуулах зөвлөлийн хурлаар оруулж шийдвэрлүүлэх;
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарын санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр мэдээллийн сан бүрдүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд  усны үйлчилгээний салбарын хэмжээний үзүүлэлтээр олон нийтэд болон холбогдох байгууллагад мэдээлэл бэлтгэх;
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын үнэ тарифтай холбоотой мэдээлэл, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх;

 

Үнэ тарифын албаны бүтэц, цахим хаяг

Албан тушаал Овог нэр Цахим хаяг Утас
1 Албаны дарга Ж.Гэрэлчулуун gerelchuluun@wsrc.mn 7014-7445
2 Ахлах мэргэжилтэн Ж.Ариунаа ariunaa@wsrc.mn 7014-7447
3 Мэргэжилтэн Н.Оюунбилэг oyunbileg@wsrc.mn 7014-7447
4 Мэргэжилтэн С.Нямдаваа nyamdavaa@wsrc.mn 7014-7447
5 Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнтуяа munguntuya@wsrc.mn 7014-7447
6 Мэргэжилтэн Б.Билэгсайхан bilegsaikhan@wsrc.mn 7014-7447