Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Үнэ тарифын алба

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн Үнэ тарифын алба нь “Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай” хуулийн 3 дугаар бүлгийн 10 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

  • Монгол улсын усны үйлчилгээний тарифын тогтолцоог шинэчлэн, үнэ тарифын талаар баримтлах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
  • Усны үйлчилгээний үнэ тариф тооцох аргачлал боловсруулах, батлуулах;
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагааны шаардагдах зардал(БОш) болон үйлчилгээний тарифыг хянах, судалгаа тооцоог Зохицуулах зөвлөлийн хуралд танилцуулж  батлуулах;
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тайлан мэдээг нэгтгэн дүгнэх, судалгаа хийх;
  • Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүү-эдийн засгийн материалыг хянах, дүгнэлт гаргах, Зохицуулах зөвлөлийн хурлаар оруулж шийдвэрлүүлэх;
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарын санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр мэдээллийн сан бүрдүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд  усны үйлчилгээний салбарын хэмжээний үзүүлэлтээр олон нийтэд болон холбогдох байгууллагад мэдээлэл бэлтгэх;
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын үнэ тарифтай холбоотой мэдээлэл, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх;

 

ҮНЭ ТАРИФЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, ЦАХИМ ХАЯГ

 

Албан тушаал

Овог нэр

Цахим хаяг

Утас

1

Үнэ тарифын албаны дарга

 Ж.Гэрэлчулуун

 gerelchuluun@wsrc.mn

 7014-7445

2

Ахлах мэргэжилтэн

С.Нямдаваа

nyamdavaa@wsrc.mn

7014-7447

3

Мэргэжилтэн

Д.Мөнгөнтуяа

munguntuya@wsrc.mn

7014-7447

4

Мэргэжилтэн

Б.Билэгсайхан

bilegsaikhan@wsrc.mn

7014-7447

5

Мэргэжилтэн

А.Нурбота

nurbota@wsrc.mn

7014-7447