Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Мэдэгдэл

Тус Зохицуулах зөвлөл нь 2016 оны 07 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн Монгол Улсын Захиргааны Ерөнхий хуулийн 25 дугаар зүйлийг үндэслэн шаардлага хангаагүй тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн материалыг архивлан үлдээх болсныг мэдэгдье.