Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф, төлбөр тооцох аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт орлоо

Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф, төлбөр тооцох аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт орлоо

“Цэвэр усны шугам хоолойд угаалга хийх үйлчилгээний төлбөрийг тооцох аргачлал”-ыг Зохицуулах зөвлөлийн 2018 оны 11 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф, төлбөр тооцох аргачлал”-ын 10 дугаар бүлэгт нэмэлтээр оруулсан тул тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагууд үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу.