Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Төвийн аймгуудын уулзалт, зөвлөгөөн боллоо

Төвийн аймгуудын уулзалт, зөвлөгөөн боллоо

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс Барилга, хот байгуулалтын яам, Монголын Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний холбоотой хамтран 2018 оны 10 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд Төв аймгийн Зуунмод суманд Төвийн бүсийн ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажилтнуудыг мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах “Төвийн бүсийн уулзалт, зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөний илтгэлүүдийг доорх линкээр татаж авна уу.

 1. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр хийж буй ажлууд

 2. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын өнөөгийн байдал, олон улсын туршлага, хөгжлийн цаашдын чиг хандлага

 3. ТЗЭ-дийн эзэмшигчдийн санхүү, эдийн засгийн өнөөгийн байдал, оролцогч 8-н аймгийн ТЗЭ-дийн  санхүү, эдийн засгийн байдалд хийсэн хяналт үнэлгээний танилцуулга, дүгнэлт, зөвлөмж

 4. Усны баланс тооцох, усны алдагдал бууруулах, усны алдагдал илрүүлэх талаар гадны орнуудын туршлага

 5. ТЗЭ-дийн хөрөнгийн менежмент, “Элэгдэл, хорогдлын шимтгэлийн хэмжээ”-г тооцох, элэгдлийн тайлан ирүүлэх тухай

 6. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох -“Төв Чандмань ДЭХГ” ОНӨААТҮГ

 7. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох - “Сэлэнгэ зүүн хараа” ОНӨААТҮГ

 8. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох - “УСУГ” ОНӨААТҮГ

 9. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох -“Багануур-Ус”  ОНӨААТҮГ

 10. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох - “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК

 11. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох - “Эдрэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ” ОНӨХК

 12. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох - “Дархан Ус суваг” ХК

 13. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох - “Хархорин ус суваг” ОНӨААТҮГ

 14. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох -“Дулаан шарын гол” ТӨХК

 15. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох - “Булган мээж” ХХК

 16. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох -“Цант орхон" ХХК

 17. ТЗЭ байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлог, туршлага солилцох -"Онги ус суваг" ОНӨААТҮГ

 18. “Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф, төлбөр тооцох аргачлал”, тарифын санал ирүүлэх тухай

 19. ТЗЭ-дийн нэгдсэн web хуудас танилцуулга, мэдээ оруулах тухай

 20. Стратеги, Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга

 21. TТ 9100-МОН: Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламж болон төвлөрсөн цэвэрлэх байгууламжуудын лагийг дахин ашиглах менежмент - Явцын тайлангийн танилцуулга

 22. Нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын "Түншлэлийн хөтөлбөр"- Товч танилцуулга

 23. Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийг шинэчлэх тухай
 24. НААҮ-ний байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтын жишиг схем боловсруулах тухай танилцуулга