Нэвтрэх хуудас

Хурлын шийдвэр

Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит долдугаар хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит долдугаар хуралдаан 2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдаж, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах болон Улаанбаатар хотын...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит зургаадугаар хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит 6 дугаар хуралдааныг 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж, тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах болон...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит тавдугаар хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит тавдугаар хуралдаан 2018 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр болж, зарим ТЗЭ-дийн тусгай зөвшөөрөл сунгах, тарифт зохицуулалт хийх асуудлыг...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит дөрөвдүгээр хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит дөрөвдүгээр хуралдааныг 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулж, тусгай зөвшөөрөл сунгах, хүчингүй болгох болон цэвэр...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит гуравдугаар хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит гуравдугаар хуралдаан 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох асуудлуудыг...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хоёрдугаар хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит нэгдүгээр хуралдаан 2018 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах зэрэг...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит нэгдүгээр хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит нэгдүгээр хуралдаан 2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...