Нэвтрэх хуудас

Хурлын шийдвэр

Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит дөрөвдүгээр хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит дөрөвдүгээр хуралдааныг 2019 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр зохион байгуулж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах
Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит гуравдугаар хурал боллоо
охицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит гуравдугаар хуралдааныг 2019 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах
Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит хоёрдугаар хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит хоёрдугаар хуралдааныг 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах
Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит нэгдүгээр хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны анхдугаар хуралдааныг 2019 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион байгуулж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит12 дугаар хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит 12 дугаар хуралдааныг 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох,сунгах...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит арваннэгдүгээр хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит11 дүгээр хуралдааныг 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ний өдөр зохион байгуулж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит аравдугаар хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит 10 дугаар хуралдааныг 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ний өдөр зохион байгуулж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хүчингүй
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит есдүгээр хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит 9 дүгээр хуралдааныг 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хүчингүй
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит наймдугаар хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит наймдугаар хуралдаан 2018 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдаж, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах болон Улаанбаатар хотын...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит долдугаар хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит долдугаар хуралдаан 2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдаж, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах болон Улаанбаатар хотын...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит зургаадугаар хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит 6 дугаар хуралдааныг 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж, тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах болон...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит тавдугаар хуралдаан боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит тавдугаар хуралдаан 2018 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр болж, зарим ТЗЭ-дийн тусгай зөвшөөрөл сунгах, тарифт зохицуулалт хийх асуудлыг...